Tạo tác vụ nhắc nhở qua mail với power automate và excel

Tạo tác vụ nhắc nhở qua mail với power automate và excel

April 9, 2021 0 By Nam Vu

Với công cụ Microsoft Office 365 sẵn có. Chúng ta có thể tự động hoá nhiều tác vụ với Microsoft Automate.Sau đây là một ví dụ đơn giản nhưng hữu ích giúp các bạn có thể tạo một công cụ nhắc nhở qua Email.

– Đăng nhập, hoặc tạo mới một tài khoản tạiOffice 365 Portal tại https://www.office.com.
– Mở ứng dụng Excel tạo một file mới với tên “Email Remider.xlxs”. Insert table(chèn bảng) vào 2 dòng với tên như hình
– Mở Microsoft Power Automate tại  https://asia.flow.microsoft.com/en-us/
– Tạo mới một Scheduled Flow
– Khởi tạo lịch chạy và biến để lưu ngày hiện tại
– Tại thêm một bước lấy dữ liệu từ Excel và lấy giờ hệ thống như sau
– Với mỗi dòng dữ liệu trên Excel tạo vòng lặp để gửi email cho một địa chỉ cố định, hoặc có thể thêm cột Email trên Excel để gửi riêng từng nội dung tới từng email
– Lưu Flow. chúng ta đã có một công cụ nhắc việc qua email hiệu qua và nhanh chóng

Chúc bạn thành công!