Category: GRPC

August 6, 2021 2

Giới thiệu về GRPC

By Nam Vu

Bài viết trước đó mình có giới thiệu về microservices và 3 cách giao tiếp giữa các services, bạn có…