Vấn đề lỗ hổng schema và type trong graphQL

Posted in GraphQL, Experience Projects, Resolve Issues

Đầu tiên phải nói đến thế mạnh nổi bật trong graphQL đó là vấn đề dynamic câu lệnh request. Tuy nhiên để làm được vấn đề này thì graphQL đưa ra một khái niệm đó là Introspection. Khái niệm này thường được sử dụng để hỗ trợ câu lệnh truy vấn có thể merge các request lại với nhau, nó cho chúng ta biết cấu trúc schema hay kiểu dữ liệu của từng thuộc tính trong Dto (một tầng trao đổi giữa frontend và backend).

blog.ntechdevelopers.com
Continue reading