Hướng dẫn sử dụng thư viện OpenGL với Visual Studio

Posted in OpenGL

Mục đích sử dụng thư viện OpenGL với các hàm có sẵn để có thể dễ dàng vẽ các hình ảnh đồ họa trong Win32 Console application. Trước đây, trong khác phiên bản từ Visual C++ 6.0 trở về trước, cũng như các phiên bản Turbo C, Borland C để vẽ hình có thể sử dụng thư viện graphics.h tuy nhiên ở những phiên bản Visual Studio sau này, thư viện graphics.h đã bị loại bỏ và cũng không còn được hỗ trợ. Bởi vì bên cạnh thư viện graphics.h đã lỗi thời, nổi lên các thư viện đồ hoạ tốt hơn và cũng dễ dàng sử dụng hơn, điển hình trong đó là thư viện OpenGL.

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách cài đặt thư viện OpenGL, tạo project trong Visual Studio C++ sử dụng thư viện OpenGL và một ví dụ cơ bản về vẽ hình bằng các hàm trong thư viện OpenGL.

Continue reading