Một số chú ý khi host iis cho web asp net core

Để thực hiện host publish asp.net core trên iis, bạn có thể tham khảo tại: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?view=aspnetcore-2.2

Tuy nhiên bạn có thể gặp một vài issue, dưới đây là một số notes để giải quyết issue về host iis:

Trùng port default

Update host config

Cấp quyền cho folder publish

  • Add IIS AppPool\<app_pool_name>

Configuration đặc biệt cho net core

  • Net CLR version: No Managed Code
  • Enable 32-bit Applications: True
  • Identity: ApplicationPoolIdentity

Reset config net và iis với command sau:

  • net stop was /y
  • net start w3svc
  • iisreset

Kiểm tra dependence missing dll webhost.csproj

Kiểm tra bundle view razor dll

Kiểm tra web.config

Trace issue khác

  • Commnad: dotnet .\<appllication-name>.dll và trace log tại .\logs\stdout
  • Trace bằng event tại Event Viewer

 

Please follow and like us:

Leave a Reply