Một số chú ý khi host iis cho web asp net core

Một số chú ý khi host iis cho web asp net core

December 24, 2018 1 By Nam Vu

Để thực hiện host publish asp.net core trên iis, bạn có thể tham khảo tại: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?view=aspnetcore-2.2

Tuy nhiên bạn có thể gặp một vài issue, dưới đây là một số notes để giải quyết issue về host iis:

Trùng port default

Update host config

Cấp quyền cho folder publish

 • Add IIS AppPool\<app_pool_name>

Configuration đặc biệt cho net core

 • Net CLR version: No Managed Code
 • Enable 32-bit Applications: True
 • Identity: ApplicationPoolIdentity

Reset config net và iis với command sau:

 • net stop was /y
 • net start w3svc
 • iisreset

Kiểm tra dependence missing dll webhost.csproj

<PropertyGroup>
  <TargetFramework>netcoreapp2.1</TargetFramework>
  <PreserveCompilationContext>true</PreserveCompilationContext>
  <MvcRazorExcludeRefAssembliesFromPublish>false</MvcRazorExcludeRefAssembliesFromPublish>
</PropertyGroup>

Kiểm tra bundle view razor dll

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Razor">
...
</Project>

Kiểm tra web.config

Trace issue khác

 • Commnad: dotnet .\<appllication-name>.dll và trace log tại .\logs\stdout
 • Trace bằng event tại Event Viewer