Giới Thiệu Về Prolog và Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán (Part2)

Chương II: Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán

Các phép toán đơn giản

Bài toán 1: Các phép toán số học cơ bản: + , – , *, /,mod.

Yêu cầu bài toán.

Cho 2 toán hạng a và b. Tính tổng, hiệu, tích, thương và chia lấy dư của 2 toán hàng đó.

  • Input: Cho 2 số a và b.
  • Output: Tính
  • Tổng: a + b = ?
  • Hiệu: a – b = ?
  • Tích: a * b = ?
  • Thương: a / b = ?
  • Chia lấy phần dư: a mod b =?.

Ý tưởng giải thuật.

Xây dựng luật tính tổng, hiệu, tích , thương , chia lấy dư dựa trên các phép toán chuẩn số học trong Prolog:

Ký hiệu Phép toán
+ Cộng ( addition)
Trừ (subtraction)
* Nhân (multiplication)
/ Chia số thực (real division)
mod Chia lấy phần dư (modulus)

 

Luật đước viết dưới dạng “ tenluat(E,F,KQ) ”. Trong đó: E, F lần lượt là các số a,b và KQ là kết quả phép toán của luật đó.

Cài đặt Prolog:

Ta có chương trình Prolog định nghĩa các phép tính như sau:

 

 

Cấu trúc lệnh hỏi.

Kết quả chạy Prolog như sau:

 

Xử lý giao diện.

– Hàm xữ lý phép tính:

 

 

– Xuất kết quả:

 

– Kết quả test:

Hình 1: Kết quả phép tính cộng (28 + 9 =37 )

Hình 2:Kết quả phép tính trừ (625 – 451=174 )

Hình 3:Kết quả phép tính nhân (-26 * 5 = -130 )

Hình 4: Kết quả phép tính chia (45 : 2 = 22.5 )

Hình 5: Kết quả phép tính chia (Số bị chia bằng 0 không chia được )

Hình 6:Kết quả phép tính chia lấy dư (35 mod 4 = 3)

 

Please follow and like us:

Leave a Reply