Các Api sử dụng trong OpenGL

Posted in OpenGL
ntechdevelopers

1. Khởi tạo chương trình dùng GLUT void glutInit(int *argc, char **argv); Tham số: argc va argv truyền vào từ hàm “main()” 

2. Thiết lập vị trí cửa sổ void glutInitWindowPosition(int x, int y). Tham số: tọa độ cửa sổ từ góc trái trên cùng 

3. Thiết lập kích thước của sổ void glutInitWindowSize (int width, int height). Tham số: width – chiều rộng cửa sổ height – chiều dài cửa sổ 

Continue reading