F# (F Sharp) – Who are you?

Posted in F Sharp

Microsoft F# CTP 8-2010 đã ra mắt tại Download Center ngày 17-8-2010, đánh dấu một bước tiến trong sự phát triển của ngôn ngữ lập trình mới mà Microsoft phát triển cho nền tảng .NET.

Nhà phát triển cũng có thể tận dụng tùy chọn tích hợp vào Visual Studio cho các dự án liên quan đến F#. Continue reading

Please follow and like us: