You don't know Dev

View All
May 21, 2022 0

Null Exception – Lỗi tỉ đô của mọi hệ thống

By Nam Vu

Có thể ở đâu đó bạn đã từng nghe đến biến, kiểu dữ liệu tham chiếu, hay đối tượng trong lập trình. Nhưng bạn có biết có những lỗi xảy...

Tips and Tricks

View All
January 10, 2022 1

13 công cụ git hỗ trợ giao diện phổ biến

By Nam Vu

Nếu nói đến Git thì có lẽ mọi người đều nghe rất quen thuộc và bài viết trước mình đã đề cập tổng quan về git và những command line...

ntechdevelopers