You don't know Dev

View All
July 14, 2022 0

Logging – Mắt thần của bạn trên hệ thống thực

By Nam Vu

Bạn đã từng rơi vào tình trạng khi sử dụng một ứng dụng xảy ra lỗi nhưng bộ não cá vàng của bạn lại không thể nhớ mình đã làm...

Tips and Tricks

View All
January 10, 2022 1

13 công cụ git hỗ trợ giao diện phổ biến

By Nam Vu

Nếu nói đến Git thì có lẽ mọi người đều nghe rất quen thuộc và bài viết trước mình đã đề cập tổng quan về git và những command line...

ntechdevelopers