13 bộ phim tài liệu về công nghệ lập trình

13 bộ phim tài liệu về công nghệ lập trình

November 10, 2021 0 By Nam Vu

Đâu phải chỉ có mỗi lịch sử mới có phim tài liệu, lập trình viên chúng ta cũng có một số bộ phim tài liệu về công ty cũng như công nghệ phổ biến trên thế giới.

Ai có hững thú thì thử vào xem nhé!

1. Vue.js: The Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=OrxmtDw4pVI

2. Terms and Conditions May Apply (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=yzyafieRcWE

3. GraphQL: The Documentary (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=783ccP__No8

4. Indie Game: The Movie (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=dINgx0y4GqM

5. Elixir: Mini-Documentary (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=lxYFOM3UJzo

6. We are Legion (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=4D1WJsdu6W8

7. The Internet’s Own Boy (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=9vz06QO3UkQ

8. Coding Bootcamp Documentary (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=0AVEpDFH2co

9. Startup.com (2001)
https://www.youtube.com/watch?v=7fd8pdniJZk

10. Silicon Cowboys (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=7wjJYqUkHd8

11. Code Rush (2000)
https://www.youtube.com/watch?v=u404SLJj7ig

12. Pirates of Silicon Valley (1999)
https://www.youtube.com/watch?v=0DjS2tgGc_4

13. Ember.js: The Documentary (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Cvz-9ccflKQ


#ntechdevelopers