#11 Update script jmeter spiderum – Cách mà tôi tổ chức cấu trúc kịch bản kiểm thử

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Ở bài viết trước mình có nói về cách mình record script cho ra kịch bản kiểm thử hiệu năng spiderum, tuy nhiên với script thô sau khi record đó thì không thể bắt đầu kiểm thử được. Bên dưới là hình ảnh script thô.

Đối với script thô này thì mình không thể chạy được với số lượng CCUs giả lập lớn được mà chỉ có thể định hình được các bước và các request trong kịch bản kiểm thử mà thôi.

Continue reading