#10 Record script spiderum – Cách mà tôi tạo ra script performance test

Posted in Experience Projects, Performance Testing

Đối với Jmeter thì có cả một cộng đồng rất lớn có thể hỗ trợ bạn ngay cả khi bạn lười tra cứu tiếng anh. Đối với bài viết này thì mình chỉ tập trung ghi chú lại quy trình để tạo ra được một script performance test cơ bản nhất mà các dự án thường sử dụng.

Có 2 kiểu xây dựng test script bằng jmeter:

– Tự build các thành phần test plan.
– Record lại step khi thực hiện trên browser hoặc mobile.

Continue reading