Document DevExpress controls.

Document DevExpress controls.

November 19, 2017 1 By Nam Vu

Sau khi bạn đã biết Devexpress controls là gì? Nó mạnh mẽ ra sao? (Nếu bạn chưa biết bạn có thể tham khảo tại đây: link) Vậy để có thể apply được nó thì bạn cần có một tài liệu nào đó để giúp bạn. Dưới đây là bộ tài liệu về Devexpress controls cho các ngôn ngữ và nền tảng khác nhau. Hi vọng có thể giúp đỡ được bạn trong quá trình phát triển ứng dụng!

 • ASP.Net.pdf: link
 • ASPxThemeBuilder.pdf: link
 • ASPxThemeDeployer.pdf: link
 • AssemblyDeploymentTool.pdf: link
 • CodedUIExtension.pdf: link
 • CodeRush.pdf: link
 • CoreLibraries.pdf: link
 • Dashboard.pdf: link
 • DocumentServer.pdf: link
 • ExpressAppFramework.pdf: link
 • GeneralInformation.pdf: link
 • LocalizationService.pdf: link
 • ProjectConverter.pdf: link
 • ReportDesignerWpf.pdf: link
 • ReportServer.pdf: link
 • Silverlight.pdf: link
 • SkinEditor.pdf: link
 • WindowsForms.pdf: link
 • WPF.pdf: link
 • WpfThemeEditor.pdf: link
 • Xamarin.pdf: link
 • XAML.pdf: link
 • XpoProfiler.pdf: link
 • XtraReports.pdf: link