Tag: Communication

August 6, 2021 2

Giới thiệu về GRPC

By Nam Vu

Bài viết trước đó mình có giới thiệu về microservices và 3 cách giao tiếp giữa các services, bạn có…

February 15, 2021 4

Messages Queue – Cách mà Microservice giao tiếp với nhau

By Nam Vu

essage queue là một kiến trúc cung cấp giao tiếp không đồng bộ. Ý nghĩa của queue ở đây chính là 1 hàng đợi chứa message chờ để được xử lý tuần tự theo cơ chế vào trước thì ra trước (FIFO – First In First Out). Một message là các dữ liệu cần vận chuyển giữa người gửi và người nhận.