Dowload Dev Express Controls

Dowload Dev Express Controls

November 5, 2017 1 By Nam Vu

Dưới đây là các phiên bản devexpress controls. Mọi người có thể dowload về và cài đặt để sử dụng cho mục đích thiết kế và lập trình. Chúc các bạn tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa với bộ công cụ này.

Version 7.2.2: Link

Version 8.3.4: Link

Version 9.3.3: Link

Version 10.1.6: Link

Version 10.1.7: Link

Version 10.1.8: Link

Version 10.2.3: Link

Version 10.2.4: Link

Version 10.2.6: Link

Version 10.2.8: Link

Version 11.1.2: Link

Version 11.1.4: Link

Version 11.2.11: Link

Version 12.2.6: Link

Version 12.2.7: Link

Version 12.2.8: Link

Version 13.1.4: Link

Version 13.1.5: Link

Version 13.1.8: Link

Version 13.2.5: Link

Version 13.2.9: Link

Version 14.1.4: Link

Version 14.1.7: Link

Version 14.1.8: Link

Version 14.2.3: Link

Version 15.1.5: Link

Version 15.1.6: Link

Còn cập nhập…