Đăng ký tài khoản PluralSight miễn phí

Đăng ký tài khoản PluralSight miễn phí

December 18, 2018 0 By Nam Vu

– Truy cập: https://www.visualstudio.com/dev-essentials/

– Đăng nhập với tài khoản Outlook.

– Get Code & Active:

Điền thông tin đăng ký:

– Đặt mật khẩu bằng link được gửi đến trong email.