Tag: Regression Test

November 15, 2021 0

Regression Test là gì?

By Nam Vu

Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, regression test là một loại kiểm thử đóng vai trò cực kỳ quan…