Power Automate (Flow) – Xóa ký tự đầu và cuối trong power automate

Power Automate (Flow) – Xóa ký tự đầu và cuối trong power automate

April 2, 2021 0 By Nam Vu

Khai báo biến trong flow

Chuẩn hóa ký tự của biến với hàm

substring(variables('VarX'), 1, sub(length(variables('VarX')),2))