Power app – Chuẩn hóa ký tự – Loại bỏ khoảng trắng của string

Power app – Chuẩn hóa ký tự – Loại bỏ khoảng trắng của string

March 31, 2021 0 By Nam Vu

Danh sách chuỗi như sau

Loại bỏ khoảng trắng lấy phần đầu chuỗi

First(Split("7 Garden St, Downers Grove, IL, 60515", " ")).Result

Loại bỏ khoảng trắng lấy phần đầu của thành phần thứ 2

Trim(
     Last(FirstN(Split("7 Garden St, Downers Grove, IL, 60515", ","),2)).Result
)

Loại bỏ khoảng trắng lấy phần sau của thành phần thứ 2

Trim(
     First(LastN(Split("7 Garden St, Downers Grove, IL, 60515", " "), 2)).Result
)

Loại bỏ khoảng trắng lấy thành phần cuối

Last(Split("7 Garden St, Downers Grove, IL, 60515", " ")).Result

Chuẩn hóa họ và tên lọc firstName, lastName, midName

FullNameBox contains: "Audrie Allita Gordon"
First Name: Left(FullNameBox.Text,Find(" ",FullNameBox.Text))
Last Name: Right(FullNameBox.Text,Find(" ",FullNameBox.Text))
 Middle Name: Mid(FullNameBox.Text,Find(" ",FullNameBox.Text))
 Full Last Name: Right(FullNameBox.Text,Len(FullNameBox.Text) - Find(" ",FullNameBox.Text))