Giới Thiệu Về Prolog và Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán (Part2)

Giới Thiệu Về Prolog và Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán (Part2)

March 9, 2019 0 By Nam Vu

Chương II: Ứng Dụng Vào Hệ Giải Toán

Các phép toán đơn giản

Bài toán 1: Các phép toán số học cơ bản: + , – , *, /,mod.

Yêu cầu bài toán.

Cho 2 toán hạng a và b. Tính tổng, hiệu, tích, thương và chia lấy dư của 2 toán hàng đó.

 • Input: Cho 2 số a và b.
 • Output: Tính
 • Tổng: a + b = ?
 • Hiệu: a – b = ?
 • Tích: a * b = ?
 • Thương: a / b = ?
 • Chia lấy phần dư: a mod b =?.

Ý tưởng giải thuật.

Xây dựng luật tính tổng, hiệu, tích , thương , chia lấy dư dựa trên các phép toán chuẩn số học trong Prolog:

Ký hiệu Phép toán
+ Cộng ( addition)
Trừ (subtraction)
* Nhân (multiplication)
/ Chia số thực (real division)
mod Chia lấy phần dư (modulus)

 

Luật đước viết dưới dạng “ tenluat(E,F,KQ) ”. Trong đó: E, F lần lượt là các số a,b và KQ là kết quả phép toán của luật đó.

Cài đặt Prolog:

Ta có chương trình Prolog định nghĩa các phép tính như sau:

 

% Phép cộng
cong(F,E,KQ):-
	KQ is F + E.
% Phép trừ
tru(F,E,KQ):-
	KQ is F - E.
% Phép nhân
nhan(F,E,KQ):-
   KQ is F * E.
% Phép chia
chia(F,E,KQ):-
	E=\=0,
	KQ is F / E.
chia(F,E,KQ):- %Trường hợp số bị chia = 0 nên không chia được
	E==0,
	write('Cannot divide by zero').
%Phép chia lấy dư
du(F,E,KQ):-
	F >0,
	KQ is F mod E.
du(F,E,KQ):-
	F <0,
	M is F mod E,
	KQ is -M. 

 

Cấu trúc lệnh hỏi.

Kết quả chạy Prolog như sau:

 

1 ?- cong(28,9,X).
X = 37.
2 ?- tru(625,451,X).
X = 174.
3 ?- nhan(-26,5,X).
X = -130.
4 ?- chia(45,2,X).
X = 22.5 .
5 ?- chia(5,0,X).
Cannot divide by zero
true.
 6 ?- du(35,4,X).
X = 3.

Xử lý giao diện.

– Hàm xữ lý phép tính:

 

private string XuLy(string input)
    {
      querystring.Load_file("TongHop.pl");
      string output = "";
      float soA, soB,soC,soD;
      string dau;
      string[] split = input.Split(' ');
      if (split.Length == 3)
      {
        dau = split[1];
        soA = float.Parse(split[0]);
        soB = float.Parse(split[2]);
        switch (dau)
        {
          case "+":
            output = querystring.Query("cong(" + soA + "," + soB + ",X).");
            break;
          case "-":
            output = querystring.Query("tru(" + soA + "," + soB + ",X).");
            break;
          case "*":
            output = querystring.Query("nhan(" + soA + "," + soB + ",X).");
            break;
          case ":":
            if (soB == 0)
              output = "Cannot divide by zero";
            else
            output = querystring.Query("chia(" + soA + "," + soB + ",X)."); 
            break;
          case "mod":
            output = querystring.Query("du(" + soA + "," + soB + ",X).");
            break;
          default:
            break;
        }
      }
      return output;
    }

 

– Xuất kết quả:

 

private void btnEqual_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tam = "";
      chuoi = txtInput.Text.ToString().Trim();
      if (mode)
      {
        equal++;
        txtInput.Text += " , ";
        if (equal == 4)
        {
          txtInput.Text = "";
          txtOutput.Text = XuLy(chuoi);
        }
      }
      else
      {
         tam = XuLy(chuoi);
         string[] split = tam.Split(';');
         if (split.Length == 2)
         {
           tam = split[0];
           txtOutput.Text = split[0];
         }
      }
    }

– Kết quả test:

Hình 1: Kết quả phép tính cộng (28 + 9 =37 )

Hình 2:Kết quả phép tính trừ (625 – 451=174 )

Hình 3:Kết quả phép tính nhân (-26 * 5 = -130 )

Hình 4: Kết quả phép tính chia (45 : 2 = 22.5 )

Hình 5: Kết quả phép tính chia (Số bị chia bằng 0 không chia được )

Hình 6:Kết quả phép tính chia lấy dư (35 mod 4 = 3)