Component Test là gì?

Component Test là gì?

November 9, 2021 0 By Nam Vu

Tiếp tục loạt bài viết về testing, bài viết này mình sẽ đi sơ lược về một loại testing mà ít được gặp trong thực tế nhưng không phải là không có giá trị. Loại testing này cũng có nhiều cái tên và gây hiểu nhầm rất nhiều khi chạy trong dự án.

Bắt đầu nhé!

Component Test là gì?

Component Testing được định nghĩa là một loại kiểm thử phần mềm, trong đó kiểm thử được thực hiện trên từng thành phần riêng lẻ một cách riêng biệt mà không tích hợp với các thành phần khác.

Nó còn được gọi là Kiểm thử mô-đun khi nó được nhìn từ góc độ kiến trúc. Component Testing còn được gọi là Kiểm thử đơn vị, Kiểm thử chương trình hoặc kiểm thử module

Nói chung, bất kỳ phần mềm nào nói chung đều được tạo ra từ một số thành phần. Kiểm tra mức độ thành phần liên quan đến việc kiểm tra các thành phần này riêng lẻ. Đây là một trong những loại kiểm tra hộp đen thường xuyên nhất được thực hiện bởi Nhóm QC hay Tester.

Đối với mỗi thành phần này, một Kịch bản thử nghiệm sẽ được xác định, kịch bản này sẽ được đưa vào các trường hợp thử nghiệm cấp cao -> Các Trường hợp thử nghiệm chi tiết cấp thấp với điều kiện tiên quyết.

Việc sử dụng thuật ngữ Component Testing khác nhau giữa các miền và tổ chức với tổ chức. Có những dự án lại không thực hiện thành phần kiểm thử này mà đi thẳng vào Integration Testing

Khi nào thực hiện kiểm tra thành phần

Component Testing được thực hiện ngay sau khi Kiểm thử đơn vị được thực hiện bởi các nhà phát triển và bản dựng được phát hành cho nhóm kiểm thử. Bản dựng này được gọi là bản dựng UT (Unit Testing Build). Chức năng chính của tất cả các thành phần được kiểm tra trong giai đoạn này.

Tiêu chí đầu vào để Component Testing

– Số lượng tối thiểu của thành phần được đưa vào UT phải được phát triển và thử nghiệm đơn vị.

Tiêu chí thoát cho Component Testing

– Chức năng của tất cả các thành phần sẽ hoạt động tốt.
– Không được có bất kỳ khuyết tật nghiêm trọng hoặc cao hoặc Trung bình và ưu tiên khuyết tật Nhật ký khiếm khuyết nào.

Khi Component Testing được thực hiện tách biệt với các thành phần khác, nó được gọi là thử nghiệm thành phần nhỏ. Điều này được thực hiện mà không cần xem xét tích hợp với các thành phần khác.

Khi Component Testing được thực hiện mà không bị cô lập với các thành phần khác của phần mềm thì nó được gọi là Component Testing nói chung. Điều này xảy ra khi có sự phụ thuộc vào luồng chức năng của các thành phần và do đó chúng tôi không thể cô lập chúng.

Nếu các thành phần mà chúng ta có phụ thuộc chưa được phát triển, thì chúng ta sử dụng các đối tượng giả thay cho các thành phần thực. Các đối tượng giả này là sơ khai (được gọi là hàm) và trình điều khiển (gọi hàm).

#ntechdevelopers